Dimbo's logo - parrot
Sign in into your account
תקנון ותנאי שימוש

פרשנות: בתקנון זה, לביטויים אלו תהיה המשמעות שלהלן: "התקנון" - תקנון זה כפי שמופיע להלן, וכפי שישונה מעת לעת בהתאם לצורך ו/או שיקול דעתה של החברה.  "החברה" - חברת עולם הדימבו בע''מ ח.פ 51661616. "מנהלי האתר" – מי שמונה מטעם החברה לנהל את האתר. "האתר" - אתר האינטרנט של החברה בשם המתחם https://www.dimbo.co.il ו/או כל אתר/דף אינטרנט/אפליקציה/דף רשת חברתית אחר הקשור לחברה (ע"פ השינויים הנדרשים). "מוצרים" – לרבות שירותים. "גולש", "משתמש", "לקוח" – כל אחד אשר עושה שימוש כלשהו באתר ו/או נכנס לאתר ו/או גולש באתר ו/או נחשף לתכני האתר ו/או עושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות ביצוע רכישה, ביקור, גלישה, תגובה או כל שימוש אחר באתר, בין אם דרך מחשב נייח, מכשיר נייד או בכל דרך אחרת. "המפרסמים באתר" – חברה, עוסק מורשה ו/או כל ישות משפטית אחרת אשר מפרסמת מוצרים למכירה באתר בכל דרך שהיא. "תנאי שימוש" - בהתאם לקבוע בתקנון זה והוראות הדין. "מדיניות פרטיות" - כפי שמצורפת להלן: https://dimbo.co.il/he/policy והמהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

כללי גולש יקר, אנא קרא את תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר בעיון לפני הגלישה באתר ו/או כל שימוש אחר בו - מטרתם, להבהיר לך את תנאי השימוש והמדיניות הנהוגה באתר, לרבות אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו. בעצם הגלישה באתר, או השימוש בו, גם ללא הרשמה לאתר, הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ואתה מסכים להם, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליך ויחייבו אותך. אם אתה לא מעוניין כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו עליך, אזי אתה אינך רשאי לגלוש ו/או להשתמש באתר. מנהלי האתר יהיו רשאים לשנות, או לעדכן את התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת. בכל מקרה של הפרת הוראות תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר ו/או הפרת הדין, המפר ישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה, בכל נזק כלכלי ו/או אחר, הפסד, תביעה, דרישה, אשר ייגרמו לה, עקב ו/או בקשר עם ההפרה כאמור. כל האמור באתר ובתקנון זה, מתייחס לנשים וגברים כאחד, ליחיד ורבים כאחד ולכל ישות משפטית אחרת והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

האתר והשימוש בו החברה הינה הבעלים הבלעדי של כל התכנים המופיעים באתר (למעט תכנים אשר הינם בבעלות צדדים שלישיים לפי הדין). תחום פעילותו המרכזית של האתר הינו MARKETPLACE – מכירת מוצרים, הנגשת מידע צרכני, השוואת מחירים, הצגת עוסקים ומוצרים למכירה והכל באזור סחר חופשי ללא מע"מ באילת. החברה מהווה פלטפורמה פרסומית בלבד למפרסמים באתר ואיננה בגדר "מוכרת" או "מציעה למכירה" לפי הדין. מכירת המוצרים באתר מיועדת אך ורק לרכישה אישית ולא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי).    מובהר כי פעילות החברה באתר לא תיחשב בשום אופן להצעה ו/או מכירת מוצרים. הצעה וקיבול לעסקת מכר יתקיימו אך ורק מול המפרסמים באתר באופן ישיר, ללא התערבות החברה. התכנים המפורסמים באתר מועלים על ידי חברות מסחריות וגופים מסחריים ועל אחריותם בלבד. החברה ומנהלי האתר אינם בודקים את תוכן הפרסומים וכל האחריות על תוכן הפרסומים ועדכונם חלה על המפרסמים באופן בלעדי. החברה ומנהלי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב הפרסום, היעדר עדכון הפרסום, מחיר שגוי, תיאור מוצר שגוי, דמי משלוח שגויים, טיב המוצרים או פגמים במוצרים, ביטול עסקה, החזר כספי, תנאי משלוח שגויים, אי אספקת מוצרים וכיוצ"ב. מובהר בזאת כי כל עסקה שתעשה על ידי המשתמשים באתר, בעקבות ו/או בקשר עם תכנים ו/או מודעה ו/או פרסומת ו/או מידע המתפרסמים באתר ו/או באמצעות קישור לאתר צד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק, כל רכישה, משלוח, מתן פרטי כרטיס אשראי, תשלום דמי משלוח ו/או רכישה, הינה בין המפרסם באתר לבין המשתמש באתר. החברה איננה בשום אופן צד בעסקה ואין לה כל אחריות משפטית בקשר לעסקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל בעיה ו/או תקלה, ניתן לפנות לחברה בדוא"ל: mail@dimbo.co.il והחברה תעשה מאמץ סביר לסייע בכל בעיה.

שימוש אסור באתר ו/או בתכניו הגולש רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבל הגולש את הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן). תכני האתר בין אם נוצרו על-ידי החברה ו/או מנהלי האתר ו/או המפרסמים באתר ו/או כל צד שלישי אחר, ובין אם על-ידי מי מהמשתמשים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל ביטוי בכתב, בסימן, בקול, בתמונה, בווידאו, נועדו אך ורק לשימוש פרטי ואישי של המשתמשים והחברה בלבד. אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי כלשהו, או כל שימוש אחר שאינו לצרכים פרטיים בין אם למטרות רווח ובין שלא למטרות רווח. אין להפיץ, להעתיק להעביר, לשכפל, לשנות, להציג מחדש, לשחזר, לשדר, לפרסם, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם. הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישה ו/או שימוש באתר. כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים כי מנהלי האתר יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, לחסום את גישתו לאתר ו/או יישומים אחרים שלו, כולו או בחלקו, ו/או להגביל את השימוש באתר, זאת מבלי כל טענה מצידו. המשתמש מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים הניתנים בו בכל דרך לרבות אך מבלי לגרוע בכלליות האמור, המשתמש מתחייב שלא:
 • • להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר.
 • • לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה באתר.
 • • להשתמש באתר למטרות לא חוקיות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרה של זכויות קניין רוחני, הגנת מידע ופרטיות .
 • • לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
המשתמש מסכים ומאשר שלא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים או במידע הנמצא באתר, בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג'.          המשתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב, לשימושו האישי בלבד ולא לאף למטרה אחרת. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי הוא מוותר באופן מלא ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש ו/או גלישה באתר ו/או חשיפה לתכניו. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מצד שלישי כלשהו בקשר לכל הפרה של תנאי השימוש (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) על ידו.

הרשמה לאתר וביצוע רכישה באתר לצורך שימוש פעיל באתר, תידרש הרשמה בה המשתמש יידרש לספק לחברה פרטים אישיים ודרכי התקשרות, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל וכתובת למשלוח דואר. המשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך הרישום לאתר נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו להחברה בשל כך. כמו כן, מובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או לא מדויקים, כי אז לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנות באתר ו/או אספקת המוצרים לידי המשתמש במועד המתוכנן. הרשמה לאתר מהווה הסכמה מלאה לתקנון זה, מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה הקבועים בו. הרשמה לאתר מהווה הסכמה מוחלטת ומלאה לקבלת מידע, לרבות מידע פרסומי ושיווקי, בהתאם לכל דין. מובהר בזאת כי הרשמה לאתר מהווה הסכמה ליצירת קשר מטעם החברה לכל צורך שהוא, לרבות שאלונים, הזמנה לאירועים, קמפיינים שיווקיים וכל חלק אחר מפעילות החברה ו/או המפרסמים באתר. החברה רשאית להעביר את פרטי הרישום למפרסמים באתר ו/או לכל צד שלישי אחר, לצורך יצירת קשר עם המשתמש באתר, לכל מטרה שהיא. החברה ו/או מנהלי האתר יעבירו את פרטי המשתמשים הרשומים באתר לגורמים חיצוניים, בין השאר, אם יידרשו לכך בעקבות עילה הקבועה בחוק ו/או בתקנון ו/או בשל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 • • בעקבות הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הפרה של הוראה מהוראותיה המפורשות של החברה. 
 • • הוראת משטרה או צו בית משפט המורה לחברה למסור מידע אודות משתמש. 
 • • החלטה מפורשת מטעם החברה בעניין.
 • • ככל ואתר החברה ישתלב ו/או יתמזג עם אתר או עם גורם אחר.
 • • ככל ותהיינה מחלוקות משפטיות בין המשתמש לחברה אשר תגענה לבירור מול גורם שלישי כלשהו.
 • • בשל פעילות של האתר אשר דורשת העברת מידע, בצורה מאובטחת, של משתמשיו השונים.


החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי מי מהמשתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית. המשתמש רשאי, בהתאם לדין, לבקש להסיר את פרטיו ו/או לשנותם, בהודעה כתובה לחברה.

יובהר, כי משתמש ירשום את עצמו לאתר פעם אחת בלבד, באמצעות יצירת חשבון אחד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים של אותו משתמש ו/או להסיר חשבונות בעלי פרטים שגויים. השימוש באתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל רישום ו/או עסקה במידה ולא יתקיים אחד מתנאי הסף להלן:
 • • המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה). במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס או מכל מסיבה אחרת, כי אז נדרש המשתמש בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו (יחד להלן לצורך תקנון זה: "הממונים"). על הממונים חלה האחריות ליידע את המשתמש באתר בדבר תנאי השימוש בו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי משתמש קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.
 • • המשתמש הינו גוף פרטי והרכישה מבוצעת לרכישת אישית בלבד. לא תותר רכישה למטרת מכירה חוזרת ולא תתאפשר מכירה סיטונאית.


החברה רשאית לשלוח למזמין ו/או המשתמש הודעות, בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או מסרון, כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמש האתר כגון: שליחת הודעת אימות פרטים, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד' והדבר לא יהווה "מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי החברה.

במקרה של מבצעים מיוחדים ופרסום "תקנון ו/או תנאי מבצע" למבצע, יחולו על המבצע הוראות תקנון זה (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר), בשינויים המחוייבים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) לבין "תקנון ו/או תנאי מבצע", יגברו הוראות "תקנון ו/או תנאי מבצע" כפי שפורסמו באתר.

החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפרסמים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים ו/או אי אספקת מוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת מסירת פרטים לא נכונים על ידי המזמין, שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר, סגר עקב מגיפה או מכל סיבה אחרת וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפרסמים ו/או מי מטעמם להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ולבטל את החיוב עבור העסקה. במקרה כאמור, הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו מאת החברה ו/או המפרסמים. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה ו/או המפרסמים בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

אחריות ומידע האתר יכול שיכלול ויציג תכנים מקצועיים כגון מאמרים, סרטונים, הסברים, מדריכי קנייה השוואות בין מוצרים/מחירים, מדריכי שימוש במוצרים, פרסומות, תכנים שיווקיים וכיוצ"ב, אשר נכתבו ו/או הועלו לאתר, על ידי צדדים שלישיים, כגון אנשי מקצוע, מפרסמים ועוד. אין לראות במידע והתכנים הללו בגדר המלצה ו/או ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא והסתמכות עליהם ו/או על חלקים מהם, הינה באחריותו האישית של המשתמש בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הוצאה ו/או חסרון כיס אשר יגרמו למשתמש כתוצאה מהסתמכות על תכנים אלו והמשתמש פוטר מראש את החברה מכל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מובהר בזאת כי כל משתמש ו/או גולש באתר, הינו האחראי הבלעדי לכל פרסום ו/או שימוש ו/או רכישה ו/או שירות ו/או תוכן, מכל סוג שהוא, אותם הוא יעלה לאתר. בתוך כך, החברה לא תהא אחראית על פרסום של חברים ו/או גולשים אשר יבקשו לפרסם ו/או להעלות תגובה בפורום תגובות ו/או בתגובות לפרסום ו/או בהמלצות ו/או חוות דעת, הן באתר החברה והן באתרים של רשתות חברתיות, אשר יקושרו לפעילות החברה ו/או האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, אך לא מחוייבת, לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע ניטור ו/או סקירה תקופתית לתכנים וכן להסיר ו/או לשנות תגובות ו/או תכנים שהועלו על ידי צדדים שלישיים לאתר. ככל שגולש סבור כי יש בפעילות האתר משום פגיעה בזכויותיו, כגון לשון הרע או הפרת זכויות יוצרים, עליו לפנות לחברה ובהפרת זכויות יוצרים לכאורה, עליו לפעול בהתאם לנוהל "הודעה והסרה" במפורט בהמשך תקנון זה. בכל מקרה, לחברה לא תהא כל אחריות משפטית לכך, מעבר לפעילות הנוהל האמור. העלאת תכנים לאתר על ידי גולשים מהווה הסכמתם להמחות ולהעביר באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי הגולשים לא יהיו זכאים לקבל כל תמורה, כספית ו/או אחרת, בגין שימוש החברה בתכנים כאמור וכי לגולשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת זכויות קניין ו/או כל דרישה לתשלום ו/או קבלת תמלוגים. העלאת תכנים לאתר על ידי גולשים מהווה הצהרתם כי הנם בעלי כל הזכויות החוקיות בתכנים וכי אין כל מניעה חוקית ו/או משפטית ו/או אחרת להעברת הזכויות כאמור לעיל ו/או לשימוש החברה בתכנים כאמור לעיל, לרבות שימוש עסקי ומסחרי.

נוהל הודעה והסרה באתר זה קיים נוהל "הודעה והסרה" לפיו, בכל מקרה שבו הגולש סבור כי הופרו זכויות היוצרים שלו עקב תכנים שהועלו לאתר על ידי צדדים שלישיים, עליו לעדכן על כך את החברה, ולאחר בחינת נסיבות המקרה (בהן החברה תהא רשאית אך לא מחויבת, לבקש מהגולש פרטים נוספים לעניין ההפרה לכאורה), החברה תסיר את הפרסום המפר לכאורה ותעדכן על כך את מי שהעלה את התוכן המפר לכאורה. לצורך כך, יש ליצור קשר עם החברה בדוא"ל: mail@dimbo.co.il. מעבר לכך, לחברה לא תהא כל אחריות משפטית לכל הפרה ו/או פגיעה בזכויות המשפטיות של הגולשים באתר, מכל סיבה שהיא.

אבטחת מידע החברה תפעל על מנת לשמור על המידע האישי, של המשמשים ו/או הרשומים לאתר, אשר שברשותה וזאת לפחות ברמת האבטחה הנדרשת ע"פ חוק. אולם מובהר בזאת כי מנהלי האתר ו/או החברה אינם אחראים לכל מידע אשר יישלח באמצעות האתר וכן אינם אחראים לכל נזק ו/או הפרה ככל ותתרחש תקלה בתחום אבטחת המידע שאינה תלויה בחברה כאמור. הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, המשתמש מצהיר בזאת שהובא לידיעתו כי אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.

זכויות קניין רוחני  המשתמש מאשר ומסכים כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכני האתר ומגוון מוצרי התוכן באתר, אשר הועלו על ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם, הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו למנהלי האתר ו/או מי מטעמם זכות שימוש בתכנים אלו ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מנהלי האתר הינם הבעלים הבלעדיים ו/או בעלי זכויות השימוש בפטנטים, בעיצובים, ביצירות, בשמות, ובסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים בו לרבות כל מידע הכלול בשירותים הניתנים באתר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, טקסטים, קבצים, יישומים שונים, גרפים, תמונות, קטעי שמע, מוזיקה, קטעי וידאו, דמויות, תסריטים, תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול באתר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, תמונות ומידע המופיע באתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש עסקי ו/או מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר החברה, בבסיס הנתונים באתר, בתכני האתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר, לרבות באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי ו/או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה מראש ובכתב.

שינויים מנהלי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות מעת לעת את תקנון תנאי השימוש (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינוים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתקפם מיד עם העלאתם לאתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על כך הודעה באתר. משתמשי האתר רשאים בכל עת לפנות לאתר באמצעות עמוד "צרו קשר" ו/או לכתובת דוא"ל mail@dimbo.co.il ולבקש להסיר, לערוך, להנגיש או לנייד את פרטיהם הנמצאים במאגר, כמו גם כל פעולה אחרת לה הם זכאים (בכפוף להוראות הדין). כמו כן, משתמשי האתר יכולים לפנות לעמוד "צרו קשר" ו/או לכתובת דוא"ל mail@dimbo.co.il על מנת לדווח על טעויות, תוכן שגוי ודברים דומים נוספים, ואולם אין משמעות הדבר כי מנהלי האתר חייבים לפעול ע"פ אותה פנייה וביכולתם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי. במידה ומשתמש יודע על פגיעה אפשרית כלשהי במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או על פעולה כלשהי בקשר עם שימוש באתר שמהווה ו/או צפויה להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין - מחובתו להודיע למנהלי האתר על כך ללא דיחוי.

דין וסמכות שיפוט הפרשנות לתקנון השימוש (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר), כמו גם אכיפתם, או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים מהם, ייעשו אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז דרום תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת בעניינם.

תוספות לתקנון שימוש באתר רישום לאתר:
 • 1. רק קונים רשומים יכולים לבצע הזמנה ב-Marketplace, בעוד שלקונה יש את הזכות להירשם באתר פעם אחת בלבד. כלומר, יכול להיות רק חשבון אישי אחד.
 • 2. בעת ההרשמה ל-Marketplace, כמו גם במהלך השימוש הנוסף בו, מספק הקונה ל-DIMBO את נתוני הרישום שלו (לרבות נתונים אישיים), לרבות, אך לא רק: שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, מגדר, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי (מספר, תאריך תפוגה, קוד CVV) וכו'.
 • 3. DIMBO רשאית להשתמש בפרטים האישיים של הקונה לפי צרכיה. DIMBO אוספת, מתעדת, מבצעת שיטתיות, צוברת, מאחסנת, מחלצת, משתמשת, מעבירה (מפיצה, מספקת, ניגשת), מבטלת התאמה אישית, חוסמת, מוחקת, משמידה את נתוני הרישום של הקונה (כולל נתונים אישיים).
 • 4. DIMBO אינה אחראית לדיוק ונכונות המידע שמסר הקונה במהלך הרישום.
 • 5. קונה שנרשם במרקטפלייס מקבל זיהוי אישי באמצעות הזנת הודעת SMS עם קוד גישה שנשלח על ידי דימבו למספר איש הקשר המצוין בחשבון האישי. זיהוי פרטני של הקונה מאפשר להימנע מפעולות בלתי מורשות של צדדים שלישיים בשם הקונה ומספק גישה לשירותים נוספים. העברת קוד הגישה על ידי הקונה לצדדים שלישיים אסורה.
 • 6. הקונה אחראי לכל ההשלכות השליליות האפשריות במקרה של העברת קוד הגישה, כמו גם האישורים של החשבון האישי לצדדים שלישיים.


ביצוע הזמנה ב-Marketplace
 • 1. המרקטפלייס מיועד למכירת סחורות דימבו ומוכרים אחרים, כמו גם שירותי דימבו לאספקת מוצרים אלו לקונים.
 • א) חוזה המכר נחשב כנחתם בתנאי תקנון זה וטומן בחובו השלכות משפטיות על המוכר, הדימבו והקונה רק בעת הזמנת סחורה, התשלום עבורה באמצעות השימוש בשירותי ה-Marketplace, כתוצאה מכך. מידע על ההזמנה בא לידי ביטוי בחשבון האישי של הקונה.
 • ב) כריתת הסכמים עם צדדים שלישיים כלשהם מחוץ לתוכנה באתר או באפליקציית הסלולר של דימבו, וכן תשלום עבור ההזמנה באמצעות גורמים שלישיים אינו גורם להשלכות משפטיות עבור DIMBO, כבעלים של ה-Marketplace, כולל .
 • 2. בהזמנת הסחורה שנמכרה על ידי DIMBO ב-Marketplace, הקונה נכנס למערכת יחסים חוזית עם DIMBO במסגרת החוזה למכירת הטובין.
 • 3. בעת הזמנה ב-Marketplace את הטובין שנמכרו על ידי מוכרים אחרים, הקונה, במסגרת חוזה המכר, מתקשר בקשרים חוזיים ישירות עם המוכר אשר מוכר את הסחורה הזו. אספקת הסחורה, כמו גם קבלת תשלום מהקונים עבור הסחורה שנרכשה ב-Marketplace, מתבצעת על ידי DIMBO.
 • 4. הסדרי תשלום עם הקונה עבור הסחורה שנרכשה על ידו ב-Marketplace מבוצעים על ידי DIMBO מטעמה או מטעם המוכר הישיר מטעם האחרון.
 • 5. הקונה יכול להתוודע למידע על מוכר הסחורה בעת ביצוע ההזמנה.
 • 6. אספקה ​​של כל סחורה שנרכשה על ידי הקונה דרך ה-Marketplace מתבצעת על ידי DIMBO.
 • 7. טרם ביצוע ההזמנה, הקונה מתחייב להכיר את כל התנאים למתן שירותי DIMBO וכן לרכישת סחורה ב- Marketplace. יחד עם זאת, טעויות ברורות, לרבות שגיאות דפוס, שנעשו בתיאור הטובין או בתיאור השירות אינן מחייבות מבחינה משפטית.
 • 8. ביצוע הזמנה ב- Marketplace פירושה שהקונה מסכים לכל התנאים המהותיים למתן שירותי משלוח DIMBO עבור הטובין ו/או התנאים המהותיים למכירת הסחורה על ידי DIMBO או מוכר אחר, כמו גם אלה כללים.
 • 9. התנאים המהותיים של החוזה למכירת הטובין שנחתם על ידי הקונה, וכן החוזה למתן שירותי משלוח מצוינים בתיאור הטובין המתפרסם ב-Marketplace, המסופק בטופס הזמנה, כמו גם בכללים אלה.
 • 10. הקונה מאשר את הסכמתו כי:
 • א) נתוני רישום (לרבות נתונים אישיים) שנמסרו על ידו מרצון;
 • ב) נתוני רישום (לרבות נתונים אישיים) מועברים בצורה אלקטרונית באמצעות ערוצי תקשורת פתוחים של רשת האינטרנט;
 • ג) נתוני רישום (כולל נתונים אישיים) מועברים ל-DIMBO למטרות המפורטות בכללים אלה ועשויים להיות מועברים לצדדים שלישיים לאותן מטרות;
 • ד) נתוני רישום (כולל נתונים אישיים) עשויים לשמש את DIMBO לקידום מוצרים ושירותים על ידי יצירת קשר ישיר עם הקונה באמצעות ערוצי תקשורת;
 • ה) נתוני רישום (לרבות נתונים אישיים) עשויים לשמש את DIMBO לשליחת פרסום ומידע לקונה באמצעות רשתות תקשורת, לרבות באמצעות האינטרנט, בהתאם לחוק הישראלי
 • ו) ההסכמה שניתנה על ידי הקונה לעיבוד נתוני הרישום שלו (לרבות נתונים אישיים) הינה בלתי מוגבלת וניתנת לביטול על ידי הקונה או מי מטעמו החוקי על ידי הגשת בקשה בכתב המוגשת ל-DIMBO.
 • 11. בביצוע הזמנה, הקונה מאשר כי:
 • א) היכיר והבין היטב את הוראות תקנון זה;
 • ב) מבין היטב את הכללים הללו, כמו גם את נושא ותנאי החוזה שנחתם עם DIMBO למתן שירותים לאספקת סחורות, כמו גם את החוזה למכירת טובין עם DIMBO או עם מוכר אחר באמצעות Marketplace;
 • ג) מבין היטב את המשמעות וההשלכות של מעשיו ביחס לכריתת וביצוע החוזה שנכרת עם DIMBO למתן שירותים לאספקת סחורה, וכן את החוזה למכירת טובין עם DIMBO או מוכר אחר דרך Marketplace ;
 • 12. על ידי ביצוע הזמנה ב-Marketplace, הקונה מסכים לקבל: (א) מיילים/הודעות דחיפה ש-DIMBO עשויה לשלוח לקונה; (ב) הודעות (SMS) למספר הטלפון שצוין על ידי הקונה, וכן (ג) שיחה עם הצעה להערכת איכות ה-Marketplace למספר הטלפון שצוין על ידי המשתמש.
 • 13. ל-DIMBO הזכות לחסום את יכולת הקונה לבצע הזמנה במקרה של ביטולים רבים וחוזרים של ההזמנות שבוצעו על ידי הקונה, וכן במקרה של הפרה של כללים אלו על ידי הקונה.
 • 14. החזרת מוצרים אשר נרכשו באמצעות Marketplaceאפשרית בהתאם לחוק הגנת הצרכן.


משלוח והחזרת סחורה
 • 1. אספקת הסחורה לקונה מתבצעת בתנאים המפורטים בתקנון זה, ובתוך פרק הזמן שנקבע על ידי הקונה בעט ביצוע ההזמנה, המהווה הערכה וניתן להגדילו אם יתעוררו נסיבות שאינן מאפשרות אספקת הסחורה בתוך פרק זמן הזה. עם חריגה מזמן סביר לאספקת הסחורה, יש לקונה זכות לבטל הזמנה בחשבון האישי. אם ההזמנה שולמה מראש, הכספים יוחזרו לקונה בתוך התקופה הקבועה בחוק, למעט הוצאות המוכר בגין אספקת הסחורה המוחזרת מהצרכן.
 • 2. במקרה ונמצאו פגמים ברורים בסחורה, שנמסרו "עד לדלת", בנוכחות נציג DIMBO, לקונה הזכות לסרב לסחורה כאמור עם קבלת הסחורה בהתאם. עם הנוהל שנקבע בתקנון זה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 • 3. אספקת הסחורה לקונה מתבצעת למקום שקבע הקונה. כמקום המשלוח רשאי הקונה לבחור את כתובת נקודת האיסוף, או כתובת אחרת, ובמקרה זה אספקת הסחורה מתבצעת "עד לדלת".
 • א) אם נקודת האיסוף שנבחרה על ידי הקונה ככתובת המשלוח תפוסה, ל-DIMBO יש את הזכות להפנות את משלוח הסחורה לנקודת האיסוף החינמית הקרובה ביותר. הקונה מסכים במקרה זה לשינוי בכתובת המשלוח.
 • 4. משלוח "עד לדלת" מוגדרת כמשלוח לכתובת בגבולות העיר אילת (עד קו המחסום) בלבד. אם הקונה מבקש לשלוח את ההזמנה לכל מקום אחר בארץ מחוץ לעיר אילת, יהיה עליו לשלם את מע"מ מלא לפי החוק. כמו כן, הקונה מסכים ומודע שמשלוח מחוץ לעיר אילת יתבצע שלא באמצעות נציג DIMBO.
 • 5. משלוח "עד לדלת" יכול להתבצע לכתובת שצוינה על ידי הקונה בהזמנה. מסירת ההזמנה לקונה והתחשבנות של הקונה מול נציג DIMBO המספק את ההזמנה אפשרית אך ורק בבניינים.
 • 6. בדיקה ומדידה של הסחורה שהוזמנה, כמו גם כל ההסדרים הפיננסיים בין הקונה לבין נציג DIMBO המספק את הסחורה, נערכים בתוך לא יותר מ-20 דקות. בדיקת הסחורה שהוזמנה בנקודות האיסוף אינה מוגבלת בזמן.
 • 7. משלוח "עד לדלת":
 • א) לאחר תשלום מלא עבור ההזמנה, הקונה, בנוכחות נציג DIMBO המספק את המשלוח, מחויב לפתוח את האריזה ולבדוק את הסחורה לתקינות והיעדר פגמים. אם יתגלו ליקויים, הקונה יונחה על ידי הנוהל הקבוע בתקנון זה. במקרה של סירוב לפתוח את החבילה בנוכחות נציג DIMBO, הקונה לוקח על עצמו את ההשלכות המפורטות בתקנון זה.
 • 8. נקודת האיסוף העצמית:
 • א) טובין המתקבלים בנקודת האיסוף נמסרים לקונה תמיד, ללא קשר למועד ההזמנה ולתקופת אחסונם.
 • ב) ברגע קבלת ההזמנה, הקונה, בנוכחות נציג DIMBO בנקודת האיסוף, מבלי להתרחק מדלפק קבלה ומבלי להיכנס לתא המדידה, מחויב לפתוח את אריזת הסחורה ולבדוק את תקינות הסחורה והיעדר פגמים.
 • ג) אם יתגלו פגמים בסחורה, הקונה מודיע על כך לנציג DIMBO ואם הקונה מסרב לקבל את הפריט הפגום, הוא חותם על הטופס המתאים ומחזיר את פריט לנציג DIMBO. העובדה המצוינת של החזרת הסחורה אינה מאשרת בשום צורה את עובדת האיכות הבלתי מספקת של הסחורה, ואף לא עובדת קבלת הסחורה כאמור על ידי נציג DIMBO אינה מאשרת את ההכרה באיכות הבלתי נאותה של הסחורה.
 • ד) אם הקונה יסרב לפתוח את אריזת הסחורה בנוכחות נציג DIMBO בנקודת האיסוף ולבדוק את תקינות הסחורה והעדר פגמים, ומחליט לפתוח את אריזת הסחורה בדרך השוללת נוכחות והתבוננות בתהליך הפתיחה של נציג DIMBO, הסחורה נחשבת סחורה באיכות, כמות ושלמות נאותה, המתקבלת ללא תנאי על ידי הקונה. מרגע זה, כל האחריות לנזק שיתגלה, לאיכות הבלתי מספקת, לכמות ולמגוון הסחורות עוברת אל הקונה, כבעל הסחורה. המוכר ו-DIMBO נחשבים כמי שקיימו את התחייבותם להעביר לקונה את הסחורה באיכות, בכמות ובשלמות ראויות.
 • 9. במידה והקונה מסרב לקבל את הסחורה, על המוכר להשיב לו את הסכום לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד החזרת הסחורה והצגת הדרישה המתאימה. הסכום ששולם על ידי הקונה יהיה ניתן להחזר, למעט עלויות החיוב המותרות בחוק.
 • 10. אם הקונה, במהלך תקופת אחסון ההזמנה ולאחר קבלת הודעה על תום תקופת האחסון, לא אסף את ההזמנה ולא עונה לניסיונות יצירת קשר עימו, הזמנה כאמור מבוטלת כלא נתבעה. מידע על חיי המדף של ההזמנה מצוין בחשבון האישי של הקונה.


מחיר ותשלום
 • 1. תנאי אינטגרלי לביצוע הזמנה ב-Marketplace הוא כריתת הסכם של הקונה עם DIMBO למתן שירותי משלוח עבור הסחורה שמוצעת ב-Marketplace.
 • 2. במסגרת הזמנה אחת, הקונה רשאי לערוך הסכם למתן שירות אספקת הסחורה של מספר מוכרים, תוך כריתת מספר חוזי מכר בו-זמנית ביחס לטובין שנבחר על ידי הקונה.
 • 3. הבעלות על הסחורה שהוזמנה עוברת לקונה מרגע העברת הסחורה בפועל לקונה והאחרון משלם את מלוא עלות הסחורה וכן את אספקת הסחורה. הסיכון לאובדן או נזק בשוגג לסחורה עובר לקונה מרגע העברת הטובין בפועל לקונה.
 • 4. המחירים עבור הטובין נקבעים על ידי המוכרים, והמחירים עבור שירות המשלוחים נקבעים על ידי DIMBO באופן חד צדדי וללא עוררין ומצוינים ב-Marketplace.
 • 5. מחיר הסחורה מצוין בשקלים.
 • 6. המחיר הסופי של הטובין נקבע על פי ההשפעה העוקבת של הנחות על מחיר הטובין בסדר הבא:
 • • הנחה במבצע
 • • הנחה בקוד קופון
 • • הנחת לקוח חוזר
 • 7. הקונה יכול להשתמש בהנחה ללקוח חוזר רק דרך החשבון האישי. כדי לעשות זאת, על הקונה לבצע הזמנות על ידי התחברות ל-Marketplace באמצעות שם משתמש וסיסמא בפרופיל החשבון האישי. הנחת הלקוח החוזר קשורה לחשבון אישי ספציפי, מכיוון שמחושב על סמך רכישות שבוצעו באמצעותו. במקרה של רישום מחדש לאתר, היסטוריית הרכישות וההנחה של לקוח חוזר לא מועברות מהחשבון האישי הישן לחדש. סטטיסטיקות הזמנות בחשבון האישי החדש מתחילות מאפס. הקונה יכול להשתמש בהנחה רק דרך החשבון האישי שבו היא נוצרת.
 • 8. המחירים ב- Marketplaceללא מע"מ, בהתאם לחוק אזור סחר חופשי, למעט המוצרים המחייבים מע"מ ואין עליהם פתור ממע"מ לפי חוק אס"ח.
 • 9. הקונה יודע ומאשר שרכישת מוצרים ללא מע"מ בהתאם חוק אזור סחר חופשי מתאפשרת רק בתנאי שהשימוש במוצרים אלו יתקיים באילת.
 • 10. לקונה המבצע הזמנה ב-Marketplace ניתנת האפשרות לבחור אפשרות תשלום בהתאם לשיטות הניתנות על-ידי ה-Marketplace.
 • • תשלום באשראי – סליקה אינטרנטית. מתאפשרת רק בתנאי והקונה נמצא פיסית באילת.
 • • תשלום באשראי – בזמן מסירה על ידי השליח או בזמן איסוף מנקודת האיסוף העצמית
 • • תשלום באפליקציית ביט - בזמן מסירה על ידי השליח או בזמן איסוף מנקודת האיסוף העצמית
 • • תשלום במזומן – אך ורק בזמן האיסוף מנקודת האיסוף
 • 11. במקרים של ביטול ההזמנה על ידי הקונה מכל סיבה שהיא ל-DIMBO נשמרת הזכות לגבות עלות הביטול ו/או עלות המשלוח ו/או עלות עמלת הסליקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

  כוח עליון DIMBO משוחררת מאחריות בגין אי מילוי מלא או חלקי בהתחייבויותיה בהתאם לתקנון זה, אם כשל זה נגרם מנסיבות כוח עליון שנוצרו לאחר שהקונה קיבל את תנאי תקנון זה. "כוח עליון" פירושו אירועים או נסיבות יוצאי דופן שלא ניתן היה לצפות או למנוע באמצעים זמינים. אירועים או נסיבות יוצאי דופן כאמור כוללים בין היתר: שביתות, שיטפונות, שריפות, רעידות אדמה ואסונות טבע אחרים, מלחמות, פעולות איבה, פעולות של סוכנויות ממשלתיות ישראליות או זרות, וכל נסיבות אחרות שאינן בשליטה סבירה. הוראות כלליות
  • 1. השימוש ב-Marketplace, מהווה הסכמת הקונה לכללים המפורטים כאן.
  • 2. ה-Marketplace מספק לקונה הזדמנות חופשית לחפש מידע על הסחורה, להכיר את הצעות המוצרים של DIMBO ומוכרים אחרים, אפשרות לקבל (כולל לפי תוצאות חיפוש) הצעות ומידע על מוצרים, כמו גם הצעות ואפשרויות אחרות פונקציונליות.
  • 3. ל-DIMBO יש את הזכות לבחור באופן עצמאי וללא הודעה לקונה ביקורות לפרסום, לרבות:
  • • כל קונה הרשום באתר יכול להשאיר משוב על המוצרים המפורסמים ב-Marketplace, לדרג את המוצרים בעת השימוש ב-Marketplace;
  • • יחד עם משוב הקונה, יפורסם שמו המצוין על ידו בחשבון האישי;
  • • לא לפרסם ביקורות שתוכן אינו קשור לנושא ה-Marketplace;
  • • אין לפרסם ביקורות שתוכן אינו מתייחס לחוויה בפועל של השימוש במוצר הרלוונטי;
  • • לא לפרסם ביקורות המכילות ניבול פה, שפה פוגענית, לרבות תמונות שאינן מקובלות לפרסום מבחינה אתית;
  • • לא לפרסם ביקורות, הערות המכילות קישורים לאתרים אחרים, נתונים אישיים של צדדים שלישיים;
  • • למחוק ביקורת שפורסמה בכל עת;
  • • לקבוע באופן עצמאי את התקופה שבה ביקורות נחשבות רלוונטיות ועבורה הן מתפרסמות ב-Marketplace.
  • 4. הקונה מסכים כי ההודעות והחומרים המתפרסמים על ידו ב-Marketplace עשויים לשמש את DIMBO, לרבות בשירותים ויישומים אחרים של DIMBO, בחומרים פרסומיים או שיווקיים המתפרסמים במשאבי האינטרנט של DIMBO, וכן במשאבים ואתרים אחרים בסביבת האינטרנט, על מנת למשוך את תשומת לבם של צרכנים אחרים ל-Marketplace בכלל או לסחורות ושירותים של צדדים שלישיים, כמציינת את מחבר ההודעה או החומר (שם המחבר יהיה שמו של הקונה, אשר הוא ציין במהלך הרישום או בהגדרות של נתוניו בחשבון האישי), וללא זאת, ללא חובה למסור דיווחים על השימוש בהודעות וחומרים כאמור, ללא צורך בקבלת אישור מיוחד מהקונה וללא תשלום תמלוגים, ברחבי העולם לתקופה בלתי מוגבלת, עם זכותה של DIMBO להעניק לזכויות אלו שימוש בתקשורת ובחומרים אלו על ידי צדדים שלישיים.
  • 5. הרוכש מסכים כי הביקורות שהותיר על ידו והדירוגים שנקבעו על ידו ניתנות לפרסום ולהשתמש על ידי DIMBO ב-Marketplace או באתרי צד ג' ללא הסכמה נוספת של הקונה. במקביל, מתפרסמות הביקורות והתמונות המצורפות לה ונעשה בהן שימוש "כמות שהם" תוך שמירה על דקדוק הכותב וסימני הפיסוק, בשם הקונה הנקוב בחשבון האישי. הקונה אחראי לנכונות המידע המופיע בביקורות שהושארו על ידו.


Choose Hebrew
עִברִית
Choose English
English
Choose Russian
Русский