Dimbo's logo - parrot
Sign in into your account
מדיניות פרטיות

מבוא

מדיניות פרטיות זו מתווספת לתקנון השימוש של האתר, אותו ניתן לקרוא בקישור זה https://dimbo.co.il/he/agreement ויש לקרוא את מדיניות הפרטיות בהמשך ישיר לתקנון השימוש. כל ההגדרות והתכנים של תקנון השימוש יחולו גם מדיניות פרטיות זו, בשינויים המחויבים. החברה מכבדת את פרטיותו של המשתמש באתר ועל כן, מפרסמת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר. מדיניות זו מחייבת את החברה ואת הגולשים באתר כאחד. מטרת מדיניות פרטיות זו הינה להסביר למשתמשים באתר, מהם כללי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים ומה השימוש הנעשה על ידי החברה, במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים ו/או הנאסף במסגרת השימוש שלהם באתר.

רישום לאתר ומסירת מידע (פרטים אישיים) חלק מהשירותים ו/או מההטבות, הניתנים במסגרת השימוש באתר, טעונים רישום לאתר ו/או מסירת מידע אישי, כדוגמת שמו של המשתמש, כתובתו, מיקומו, דרכי ההתקשרות עמו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו (להלן: "המידע"). מובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, וכי מסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית. אולם, מובהר כי מסירת חלקו של המידע מתחייבת, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא ניתן יהיה לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או להירשם לאתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות באתר (להלן יחדיו: "מסירת המידע"). החברה תעשה כל מאמץ לאסוף רק את המידע הנחוץ לה, לצורך הנדרש וזאת בהתאם לדין בישראל. יובהר בזאת כי מסירת פרטים אינה מהווה אישור לקבלת השירות הניתן באמצעות האתר. מעבר לכך, בעת ביצוע רכישה באתר, המשתמש יידרש למסור למפרסמים באתר פרטים אישיים ופרטי תשלום, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל, כתובת מלאה למשלוח המוצרים, פרטי כרטיס אשראי (לרבות שם מלא ות.ז. של בעל הכרטיס) ו/או פרטי שובר קנייה. החברה איננה (אך רשאית לעשות כן לשיקול דעתה הבלעדי) מנטרת ו/או מבצעת מעקב ו/או בודקת פרטים אלו וכל האחריות על מסירת פרטים אלו למפרסמים הינה על אחריות המשתמשים בלבד. החברה לא תהא אחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמשים עקב מסירת פרטים אלו למפרסמים. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שמסירת המידע מהווה הסכמה של המשתמש לכך שמידע אודותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע ו/או ישונה ו/או יעודכן בהתאם למידע שיימסר לחברה על דיו. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד. מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך המטרות המפורטות לעיל ולהלן, והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין ובכפוף לאמור במסמך מדיניות זה להלן. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור לחברה, בכל דרך שהיא ולכל מטרה שהיא, לרבות אך לא רק, במסגרת הרישום לאתר ו/או הרכישה באתר ו/או הצטרפות למועדון לקוחות ו/או במסגרת השתתפות במבצעים ו/או קמפיינים מסוימים ו/או הרשמה לרשימת דיוור, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף ללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ואודות פעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של החברה המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

המידע הנאסף ודרכי איסופו בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודות המשתמש ופעילותו באתר, בין אם שנמסר על ידו ביודעין ובין אם לאו וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים. מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידי המשתמש במסגרת רישומו לאתר או ביצוע הזמנה באתר - מידע זה מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר השם המלא, מספר הטלפון, כתובת המשתמש ופרטים נוספים מסוג זה. השימוש במידע ו/או בנתונים יעשה על פי דין לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר ובחנויות, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות בהתאם לטעמם, למטרות שיווק ופרסום וכן ניהול וקידום מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המותאמים אישית בכל אמצעי תקשורת (לרבות במסרון ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיות" (Cookies) ובאמצעות מדיה חברתית. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ביצוע כל פעולה באתר ו/או במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך רכישה אצל המפרסמים באתר, אף אם לא השלים אותה (דוגמת מילוי טופס או רכישה) ו/או בנתונים אשר הצטברו אודות המשתמש, על מנת לשפר, למטב או להתאים ולהנגיש את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) וכן את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או במסגרת איזה מהשירותים הנוספים שמציעה החברה (מועדון הלקוחות, ניוזלטר וכיוצ"ב), וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש, בכלל דרכי ההתקשרות עמו וכן לשם עריכת סקרים שונים ביחס למבצעים ולשירותים המוצעים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או בנתונים שנאספו אודותיו, גם עבור המטרות הבאות: לשם יצירת קשר וניהול יצירת הקשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור הנגשת המידע, המוצרים והתכנים שהחברה תציע, במסגרת האתר ו/או במסגרת דיוור מכל סוג (ובכל סוגי המדיה, לרבות המדיה החברתית), במסגרת מועדון הלקוחות ו/או רשימת הדיוור (ניוזלטר) ו/או ההשתתפות במבצעים מסוימים, למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר. 

מאגר המידע והשימוש במידע המידע שנאסף על ידי החברה באתר נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיוצ"ב), אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמת המשתמש למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל. במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתבקש המשתמש לספק פרטים אישיים כגון שם, מספר טלפון, דואר אלקטרוני ופרטים מזהים נוספים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי עם הקלדת פרטיו כאמור, הוא נותן את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ואשר מטרתו בין השאר קשר עם לקוחות החברה, הרשמה לאתר, ביצוע פעולות באתר, דיוור ישיר, שמירת קשר עם המשתמשים (כפי שהוגדר בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות). יובהר כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו. יובהר כי המשתמש רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו זו ו/או לבקש לשנות את המידע לגביו, בשליחת הודעה כתובה לחברה. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. השימוש במידע יהיה בין השאר לשם הצרכים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש, עדכונים שוטפים, שימוש תקין בשירותים השונים באתר, הרשמה לאתר, רישום לרשימת דיוור והשתתפות בפעילויות מסחריות של האתר כגון מבצעים. החברה רשאית לשלוח למזמין ו/או המשתמש הודעות, בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או מסרון, כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמש האתר כגון: שליחת הודעת אימות פרטים, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד' והדבר לא יהווה "מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי החברה. הרשמה לאתר מהווה הסכמה מוחלטת ומלאה לקבלת מידע, לרבות מידע פרסומי ושיווקי, בהתאם לכל דין. מובהר בזאת כי הרשמה לאתר מהווה הסכמה ליצירת קשר מטעם החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים המצויים בקשרים עסקיים עם החברה, לכל צורך שהוא, לרבות מחקרים, שאלונים, הזמנה לאירועים וכל חלק אחר מפעילות החברה, כמו גם מתן הסכמה לקבלת כל חומר מעבודתה השוטפת של החברה ו/או חומר פרסומי. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה הרשום כדין במשרד המשפטים על שם החברה. להסרה ממאגר המידע ו/או לעדכון פרטים, יש לפנות לחברה באמצעות דוא"ל mail@dimbo.co.il .

החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

  מסירת מידע לצד ג' למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר לצד שלישי במקרים הבאים:
 • •לפי בקשתו המפורשת של המשתמש;
 • •לפי צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;
 • •במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין מנהלי האתר שתחייב חשיפת פרטי;
 • •במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיות המשתמש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו;
 • •במקרה בו החברה תתמזג עם גוף אחר, תארגן את פעילות האתרים במסגרת גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • •במקרה בו החברה תיקח חלק בפעילויות תוכן צד שלישי או בעת רכישת מוצרים ושירותים משותפים עסקיים שלה או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת הליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עם המשתמש;
 • •במקרה בו העברת פרטי המשתמש נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעם המשתמש;
 • •לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או לחברת השילוח על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע המשתמש באתר;
 • •במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
 • •בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש (ולרבות מדיניות פרטיות זו ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או ביחס אליו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש (ולרבות מדיניות פרטיות זו ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) ו/או מנוגדות להוראות כל דין;
 • •במקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 • •במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו; אין בא•מור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.


מסירת מידע על ידי הגולשים למפרסמים באתר לצורך פעילות ו/או הרשמה ו/או רכישת מוצרים באתר, הגולשים יידרשו לספק מידע אישי ו/או כספי למפרסמים באתר. החברה אינה מנטרת ו/או שומרת ו/או בודקת את המידע ו/או השימוש בו על ידי המפרסמים. כל מידע אשר נמסר למפרסמים באתר הינו על אחריות המשתמשים בלבד. החברה איננה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות המפרסמים, גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו) ואשר אינם בשליטתה של החברה. החברה איננה מבצעת בדיקות נאותות ו/או כל בדיקות מכל סוג שהוא, למפרסמים באתר ו/או לצדדים שלישיים המפרסמים באתר וכל מסירת מידע, מכל סוג שהוא, על ידי הגולשים, הינו מרצונם החופשי בלבד ועל אחריותם בלבד.

קבצי "עוגיות" (Cookies) האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לשם פעילותו, לרבות לצורך איסוף המידע לגבי השימוש של המשתמשים באתר, בדיקת זהות משתמשים בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר למשתמש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות המשתמש ולשם פעילות אבטחת מידע. עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש גולש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותו באתר במגוון היבטים רחב. המשתמש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא גולש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ויחסוך את הצורך להזין את פרטיו האישיים של המשתמש בכל פעם שיכנס לאתר מחדש.

אבטחת מידע מנהלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, המשתמש מצהיר בזאת כי הובא לידיעתו שלמרות המאמצים למניעת חדירה לא מורשית לאתר, אין באפשרות החברה להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

זכויות המידע על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס שלו, לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי הוא על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. משתמשי האתר רשאים בכל עת לפנות לחברה באמצעות דוא"ל mail@dimbo.co.il ולבקש להסיר, לערוך, להנגיש או לנייד את פרטיהם הנמצאים במאגר, כמו גם כל פעולה אחרת לה הם זכאים (בכפוף להוראות הדין). אולם, יובהר כי יתכן ושירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים למשתמש אשר לא קיים מידע אודותיו. כמו כן, משתמשי האתר יכולים לפנות לחברה על מנת לדווח על טעויות, תוכן שגוי ודברים דומים נוספים ואולם אין הדבר אומר כי החברה חייבת לפעול ע"פ אותה פנייה וביכולתה לפעול ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

שלמות המידע החברה בודקת באופן שוטף את נהלי האיסוף, שמירה ועיבוד המידע כדי לוודא שאוספים, שומרים ומעבדים רק את המידע האישי הדרוש כדי להפעיל או לשפר את האתר ולמטרות המופיעות ברישום מאגר המידע, לרבות לצורכי דיוור. החברה נוקטת צעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע האישי המעובד הוא מדויק, שלם ועדכני, אך הדבר תלוי בעדכון ו/או תיקון המידע האישי על ידי המשתמשים בכל עת. אין באמור במדיניות פרטיות זו משום חובה של החברה לשמור את המידע והחברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק או להימנע מאיסוף ושמירה של כל מידע.

שינויים מנהלי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות מעת לעת את תקנון השימוש (ולרבות מדיניות פרטיות זו ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתקפם מיד עם העלאתם לאתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על כך הודעה באתר.

דין וסמכות שיפוט הפרשנות לתקנון השימוש (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר), כמו גם אכיפתם, או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים מהם, ייעשו אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז דרום תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת בעניינם.
Choose Hebrew
עִברִית
Choose English
English
Choose Russian
Русский